mail2 google google-plus facebook facebook2 instagram spotify twitter rss rss2 youtube vimeo flickr flickr2 tumblr tumblr2 linkedin linkedin2 pinterest pinterest2 home2 home5 pencil pencil2 file-empty sync sync2 return return2 download2 upload2 enter-up enter-down enter-left enter-right exit-up exit-down exit-left exit-right enter-up2 enter-down2 enter-vertical enter-left2 enter-right2 enter-horizontal exit-up2 exit-down2 exit-left2 exit-right2 cross menu list list2 list3 exclamation question check cross2 plus minus percent chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right chevrons-expand-vertical chevrons-expand-horizontal chevrons-contract-vertical chevrons-contract-horizontal arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right arrows-merge arrows-split arrow-divert arrow-return expand contract expand2 contract2 arrow-up-circle arrow-down-circle arrow-left-circle arrow-right-circle chevron-up-circle chevron-down-circle chevron-left-circle chevron-right-circle link

Policy angående personuppgifter

Magnusson Mäkleri

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och på ett ansvarfullt sätt. Magnusson Mäkleri har därför upprättat denna policy angående personuppgifter.

Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på privacy@magnussonmakleri.se.

Vilken information samlar vi in och varför? 

Magnusson Mäkleri samlar in information om säljare, köpare och spekulanter. Insamlingen kan ske på flera olika sätt, t ex genom att en säljare anlitar oss för att förmedla en bostad eller ber om en värdering på en bostad, att köpare och spekulanter lämnar namn och telefonnummer på en visning, eller genom intresseanmälningar på vår hemsida. Vi kan även komma att få information från tredje part, exempelvis uppgifter som byggbolag lämnar till oss när du har lämnat intresseanmälan till dem, ägarinformation från Lantmäteriet eller kompletterande av adressuppgifter från www.hitta.se. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått. Exempel på personuppgifter är:

– Namn, personnummer och i förekommande fall kopia på ID-handling
– Kontaktuppgifter såsom e-postadress, mobiltelefonnummer och adress
– Utdrag ur fastighetsregistret
– Konto- och betalningsuppgifter
– Annan information som kan förekomma i e-postmeddelanden
– Betalningsuppgifter avseende betalda arvoden

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som Magnusson Mäkleri genomför är att utföra våra uppdrag och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem beror på att vi ska kunna följa gällande lagstiftning såsom fastighetsmäklarlagen, lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) och bokföringslagen. Andra anledningar till att spara dina personuppgifter är för att vi ska kunna uppfylla våra avtal med dig eller för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt.

Cookies på vår hemsida

På magnussonmakleri.se används så kallade cookies i syfte att optimera och utveckla hemsidans funktioner samt för att ha möjlighet att skapa en så bra upplevelse av hemsidan som möjligt.

Cookies innebär i korthet en liten textfil som sparas på din dator, mobil eller surfplatta när du besöker vår hemsida. Det finns två olika typer av dessa textfiler, permanenta och temporära. Permanenta lagras tills servern som sänt dem, eller du själv, raderar dem. Temporära lagras tillfälligt och raderas när du stänger ner webbläsaren.

Varför samlar vi in cookies?

– Se statistik över hur besökare använder hemsidan
– Se statistik över vilka operativsystem som används
– Se statistik över vilka webbläsare som besökarna använder
– Se information över besöksstatistik
– Marknadsföra de tjänster och produkter du visat intresse för på vår hemsida

Du har som besökare av vår hemsida möjlighet att hindra cookies:

Våra cookies används inte för att på individnivå analysera hur hemsidan används. Om du motsäger dig att cookies lagras på din dator kan du enkelt blockera, avlägsna och stänga av lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av magnussonmakleri.se som avsett. Har du vidare frågor kring hur vi använder cookies? Kontakta privacy@magnussonmakleri.se.

Varför får jag Magnusson Mäkleris nyhetsbrev?

När du visat intresse för att motta nyhetsbrev från Magnusson Mäkleri lagrar vi de insamlade uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Dina uppgifter används enbart i syfte att berätta om Magnusson Mäkleri via våra e-postutskick, inga andra parter tar del av dina uppgifter. Du har alltid möjlighet att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev automatiskt direkt i våra utskick. Vill du att vi manuellt avregistrerar dig från våra listor? Kontakta privacy@magnussonmakleri.se.

Data från formulär på hemsidan

Data från intresseanmälningar och ifyllda formulär på hemsidan lagras under den tidsperiod som krävs för att fullfölja vårt uppdrag och/eller din förfrågan.

Magnusson Mäkleris ändamål och lagliga grund för behandling av dina uppgifter

Magnusson Mäkleri behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande grunder:

Ändamål med behandlingen

I. För att kunna förmedla bostäder till och för dig
II. För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
III. För att kunna ge dig den hjälp och service du kan behöva rörande våra tjänster
IV. För att följa tillämplig lagstiftning, bl a fastighetsmäklarlagen bokföringslagen, lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen)
V. För marknadsanalys i syfte att förbättra våra tjänster för dig
VI. För utskick av erbjudanden och marknadsföring

Varför vi behöver genomföra behandlingen

I. Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
II. Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
III. Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
IV. Rättslig förpliktelse som åvilar Magnusson Mäkleri
V. Magnusson Mäkleris berättigade intressen
VI. Magnusson Mäkleris berättigade intressen

Varför behandlar vi ditt personnummer? 

Ibland behöver vi ditt personnummer eftersom det inte finns andra möjligheter att kunna säkerställa din identitet. Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, t ex vid avtalsskrivning.

Var behandlar vi dina personuppgifter? 

Magnusson Mäkleri behandlar dina personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge har vi kvar dina personuppgifter? 

Magnusson Mäkleri sparar personuppgifter under den tid det är nödvändigt för de ändamål som har angetts ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna genomföra tjänster vi kommit överens med dig om enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara under så lång tid det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Magnusson Mäkleri gallrar personuppgifter regelbundet. Magnusson Mäkleri vidtar även rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? 

Magnusson Mäkleri säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar inte ut dina personuppgifter till andra.

En fastighetsmäklare har enligt lag en skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsyn. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas ut till FMI eller till mäklares försäkringsbolag

Om du ber oss kontakta din bank i samband med överlåtelse av en bostad eller att t ex hjälpa dig att ordna en försäkring eller anlita en städfirma eller liknande kan vi komma att lämna dina kontaktuppgifter efter särskild överenskommelse med dig.

När ett prospekt går till tryck kommer vi att behöva dela uppgifter om dig och objektet.

Dina rättigheter 

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna bestämma över dina egna personuppgifter. Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du därför tillgång till följande rättigheter. Magnusson Mäkleri kommer att säkerställa att du kan utöva dessa.

I. Du har rätt att få utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera de uppgifter vi har om dig.
II. Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte för vilka de samlades in. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du inte rätt att kräva att dessa raderas.
III. Du har rätt att få felaktig eller ofullständiga uppgifter som Magnusson Mäkleri behandlar om dig rättad.
IV. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format. Detta kan du göra för att kunna använda uppgifterna hos ett annat företag. Denna rättighet gäller framförallt uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet.
V. Du har alltid rätt att göra invändningar mot direktmarknadsföring och mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (d.v.s. grunden berättigat intresse). Om du t ex invänder mot direktmarknadsföring kommer Magnusson Mäkleri att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för sådana ändamål.
VI. Du har rätt att begära att Magnusson Mäkleri ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta.
Som registrerad har du möjlighet att inverka på vilka kontaktmedel vi ska använda för kontakten med dig. Du kan till exempel ange att du inte vill bli kontaktad via e-post eller sms. Du kan också undanbe utskick såsom exempelvis nyhetsbrev. I sådana fall behöver du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart kontakta oss och ange vilken kommunikationsform du vill att vi ska använda i vår fortsatta kontakt.

Utövandet av dina rättigheter är helt kostnadsfritt. Om en begäran att få information är uppenbart ogrundad eller orimlig har vi dock rätt att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader som är kopplade till den begäran. Det kan också hända att vi nekar en begäran som är ogrundad eller orimlig.

Kontaktuppgifter till Magnusson Mäkleri 

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på Magnusson Mäkleri enligt uppgifterna nedan.

privacy@magnussonmakleri.se

Har du klagomål? 

Om du skulle ha några invändningar eller klagomål angående Magnussons Mäkleris behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen.

Instagram